La xarxa de custòdia del territori


Què és la xct?

La Xarxa de Custòdia del Territori (xct) és una organització sense ànim de lucre constituïda per entitats, institucions i persones que volen impulsar el desenvolupament i l’ús de la custòdia del territori al nostre país. La xct creu en la necessitat i en l’oportunitat de capacitar la societat civil perquè pugui tenir un paper actiu i directe en la conservació del territori.

La xct està registrada a Catalunya i es va constituir el març de 2003 a Vic, on té la seu (consulteu els estatuts vigents de l'organització, també disponibles en castellà i l'acta fundacional). A més, la xct és una entitat Declarada d’Utilitat Pública (ordre INT/3558/2006 del 26 d'octubre).

El passat 19 de febrer del 2019 es va celebrar una Assemblea Extraordinària on es va aprovar la fusió de la XCT amb la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC). Fruit d'aquesta fusió es va aprovar que la nova entitat es digui Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN). Consulteu els nous estatus vigents.

Els membres de la xct són entitats i institucions públiques i privades de tota mena: associacions, fundacions, ajuntaments, consorcis, empreses, centre universitaris i de recerca, etc. En menor mesura, la xct integra també persones individuals.


Missió de la xct

La xct impulsa la custòdia del territori com a estratègia de participació de la societat en la conservació i gestió del medi natural, rural i urbà.


Objectius de la xct

• Difondre la custòdia del territori entre la ciutadania i altres agents públics i privats per fomentar-ne el reconeixement, l'ús i el desenvolupament.

• Donar suport i oferir serveis a les entitats de custòdia i a la resta d'agents implicats en la custòdia del territori (institucions públiques, propietaris de terrenys i usuaris, empreses i universitats i centres de recerca).

• Potenciar el treball en xarxa de les organitzacions membres i altres agents implicats en la custòdia del territori.


Valors de la xct

Els valors de la xct són principis rectors que s’apliquen en l’acció diària. Són els següents:
 
• Compromís: Som una organització ètica, independent i compromesa amb la custòdia i la conservació del territori, capaç de transmetre confiança a totes les persones i institucions que aposten per la custòdia del territori.

• Innovació: Som una organització que aprèn, genera i transmet coneixements, donant respostes innovadores al repte de la conservació del patrimoni. Actuem com a centre de recursos i de recerca per a la custòdia del territori.

• Sinergia: Promovem el treball en xarxa dels membres de la xct i amb la resta dels agent implicats en al custòdia del territori, i fomentem aliances estables amb les institucions.

• Professionalitat: Desenvolupem la nostra activitat de manera eficaç i eficient, amb resultats mesurables, i realitzem una gestió de qualitat basada en l'avaluació i la transparència. La xct segueix, una auditoria voluntària anual i des de fa 2 anys realitzem el Balanç Social de la Xarxa d'Economia Solidària (XES), que aquest any hem ampliat amb el segell BSXES.

• Acció compartida: Promovem una cultura de la participació i de la corresponsabilitat de tota la societat, transmetent il·lusió i sensibilitat per la conservació del territori.

A més, l’assemblea de membres de la xct va aprovar, l’abril de 2006, el Codi ètic de la xct. Aquest document inclou els principis ideològics que conformen l’acció de la xct, les bases del seu funcionament, i la manera com es relaciona amb els membres i amb la resta de la societat.

La Comissió Permanent d’Ètica de la xct està formada per tres persones externes a la xct però seguidores de la seva trajectòria i s’encarrega de vetllar per la bona aplicació del Codi ètic. Ho fa mitjançant una reunió anual per avaluar el funcionament de l'entitat a apartir de la Memòria anual, i també mitjançant informes sobre aspectes concrets que emet per iniciativa pròpia o a instàncies de qualsevol membre. Descarregeu-vos l'acta de la darrera reunió.


Els orígens de la xct

Catalunya pren contacte amb la custòdia del territori durant la dècada dels 90 del segle passat, en visites i intercanvis als Estats Units de professionals catalans de la conservació de la natura.

A final del segle XX es creen la Fundació Natura i la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya, les dues primeres grans entitats privades que tenen la custòdia del territori com una de les seves finalitats. Associacions com NEREO, Associació Hàbitats-Projecte Rius, Grup de Natura Freixe, ADEPAR, La Bassa Roja o GOB Mallorca també inicien experiències assimilables a la custòdia del territori durant els 90, i abans i tot.

Però la data més significativa per a la xct és el novembre de 2000, quan la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya (avui Obra Social de Caixa Catalunya) organitza el Seminari internacional de custòdia del territori al castell de Montesquiu (Osona). La trobada serveix per donar a conèixer experiències de custòdia del territori d’Estats Units, el Canadà, França i Itàlia.

El seminari culmina amb la Declaració de Montesquiu de custòdia del territori, el document marc per impulsar la custòdia del territori a Catalunya (descarregar la declaració en anglès , en castellà o en francès). En aquesta declaració es proposa, entre d’altres coses, crear i posar en marxa la Xarxa (catalana) de Custòdia del Territori. Fins al febrer del 2003, moment en què es tanca la campanya d’adhesions, 61 organitzacions signen la Declaració.

Durant el 2002 té lloc el procés de constitució de la xct per part d’un grup impulsor. S’elabora el 1r Pla Director de la xct amb participació de les organitzacions interessades, s’inicia la distribució d’un noticiari electrònic mensual, es fa una compareixença explicativa davant el Parlament de Catalunya i se cerquen les fonts econòmiques per al funcionament de la xct.

Finalment, la Xarxa de Custòdia del Territori (xct) es constitueix formalment el 6 de març de 2003 a la Universitat de Vic, amb el suport estructural del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, l’Obra Social de Caixa Catalunya, la Universitat de Vic i els membres de la xct.

Passats 10 anys de la Declaració de Montesquiu de Custòdia del Territori, l'any 2010 la xct ha celebrat l'acte MONTESQUIU+10, un acte commemoratiu d’aquesta fita amb l’objectiu de fer balanç de la feina feta fins el moment, donar a conèixer l’estat de la custòdia del territori a nivell estatal i al món i plantejar el nous reptes i compromisos per a continuar enfortint la custòdia del territori.

Durant el 2013 s'ha celebrat els 10 anys de constitució de l'entitat i un recull d'imatges dels primers anys de la xct.