Tramitació de convenis de custòdia fluvial amb l’Agència Catalana de l’Aigua


El passat mes de desembre 2016 el Consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va aprovar el model de Conveni de custòdia fluvial. Aquest model permetrà que les entitats que tinguin iniciatives de custòdia fluvial amb actuacions periòdiques en domini públic hidràulic (DPH)  tinguin un acord formalitzat amb l'òrgan gestor. De moment aquesta opció és per a les conques internes de Catalunya, tot i que s'està estudiant les possibilitats per fer-ho extensiu a la resta del territori.
 
Aquelles entitats interessades en signar un conveni de custòdia fluvial amb l’ACA cal que facin arribar les propostes a la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), que comprovarà que aquestes compleixen amb els models acordats i/o us orientarà sobre els seus continguts. Per fer-ho descarregueu-vos els documents models:
 
- Model marc de conveni de custòdia fluvial (versió pdf / versió word)
- Model de memoria de Programa d’acció (versió pdf / versió word)

Envieu les vostres propostes a:  asubirana@xct.cat amb l’assumpte del missatge: Conveni custòdia fluvial “nom entitat”.


La XCT enviarà la vostra proposta als serveis centrals de l’ACA, que hi donaran el vist-i-plau tècnic, i jurídic si s’escau, i es procedirà a la seva signatura. Així mateix, si les actuacions proposades es localitzen en un espai natural protegit (XN2000 o altres) caldrà un informe previ dels Serveis Territorials del DTES.

Els serveis centrals de l’ACA informaran a les Demarcacions territorials sobre la firma del conveni amb l’entitat, així com del seu programa d’acció, i el funcionament de les comunicacions sobre les actuacions concretes derivades del seu Programa d’acció, tal com estigui previst al Conveni. Durant tot aquest procés les entitats hi podreu participar activament.

Un cop el conveni de custodia fluvial estigui aprovat cal complir els seus compromisos, que consisteixen en :
 
- Informar anualment sobre les actuacions concretes a executar previstes al Programa d’acció, i que requereixen informe previ favorable de la Demarcació territorial corresponent de l’Agència Catalana de l’Aigua.
- Notificar a Serveis Centrals de l’ACA l’informe de seguiment de les actuacions realitzades.

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre aquesta temàtica contacteu amb asubirana@xct.cat